Varje idrottsutövare skall känna sig värdefull, trygg, säker och stärkt av sin idrott.

VISION

Vår vision är att idrottsutövares hälsa och välmående ska vara den centrala utgångspunkten för all idrottslig verksamhet.

Varje idrottsutövare skall känna sig värdefull, trygg, säker och stärkt av sin idrott.

MISSION

Vår uppgift är att utveckla och berika den svenska idrotten genom att främja och professionalisera arbetet med trygga idrottsmiljöer och motverka alla former av missförhållanden inom idrotten. 

En oberoende nationell Safesportorganisation

Safesport Sweden är en oberoende icke vinstdrivande organisation som tillvaratar svenska idrottsutövares rätt till trygga idrottsmiljöer.

Safesport Sweden är ett kompetenscentrum rörande idrottares trygghet och välmående och har specialistkompetens inom frågor som rör barn och ungdomars idrottande.

Safesport Sweden arbetar för att öka medvetenheten och kunskapsnivå om missförhållanden inom idrotten och verkar för att svensk lagstiftning och idrottens regelverk skall vara anpassade och uppdaterade för att kunna fungera som det skydd som idrottsutövare behöver.


Vi verkar för att den svenska idrotten skall ha;

  • uppdaterade och fungerande policys, regelverk, lagstiftning som skyddar idrottare från övergrepp och kränkningar
  • fungerande system för uppföljning och kontroll som gör att risken för missförhållanden i idrotten minskar
  • oberoende, rättssäkra instanser som säkerställer att policys, regelverk och lagstiftning efterlevs
  • stödfunktioner som gör att utsatta idrottare och deras anhöriga får den hjälp och det stöd de behöver

Safesport Sweden är helt oberoende och fristående 


Safesport Sweden har bildats i syfte att förebygga, motverka och förhindra missförhållanden inom den svenska idrotten. Detta gör vi genom att sprida kunskap och öka förståelsen för safesportfrågorna och arbeta för att skapa förutsättningar som gör att de som utsatts för kränkningar och övergrepp inom svensk idrott skall kunna få hjälp utan att behöva vara rädda för repressalier.

Safesport Sweden samarbetar med regeringsorgan, utländska safesportorganisationer och idrottsforskare i en rad olika länder i syfte att öka kunskapen inom alla frågor som rör idrottsutövares rätt till trygga idrottsmiljöer.